Địa chỉ: Bình Định

Lễ trao quyết định Hiệu trưởng trường MG Bình Tân